Scio se v oblasti vzdělávání pohybuje již déle než 20 let. Po celou dobu své existence jsme se snažili pomoci českému vzdělávání a přicházeli jsme s projekty, kterými jsme se snažili posunout českou debatu o vzdělávání kupředu.

Scio je dnes společnost plná aktivních, schopných,  zkušených a vzdělaných moderních lidí, kteří mají nejen dlouhodobý zájem o vzdělávání, ale vzděláváním se také profesionálně zabývají. Chtěli jsme udělat více a naše nasbírané zkušenosti a znalosti přetavit do fungujícího vzdělávacího prostředí. Tak vznikly ScioŠkoly. Školy, které stojí na poznatcích moderních věd, jako je pedagogika nebo psychologie. Školy, které fungují a vzdělávají dle těch metod, které jsou v souladu s našimi hodnotami.

Svoboda a odpovědnost

V první řadě podporujeme studijní autonomii dětí, tedy jejich schopnost převzít kontrolu nad vlastním učením. Vedeme děti k tomu, aby se dokázaly i v rychle se měnícím světě rozvíjet, učit nové věci a aby tak činily s radostí. Podpora studijní autonomie spočívá do velké míry v tom, že dětem pomáháme hledat vhodné způsoby učení, stanovovat si vlastní cíle (co se chtějí naučit) a plánovat proces učení. Chceme, aby si děti dokázaly naplánovat jak se učit, např. na přijímací zkoušky, ale také aby věděly, čemu se chtějí věnovat a co je zajímá z dlouhodobého hlediska a jak za svým cílem jít.  Necháváme děti učit se praxí, experimenty a ukazujeme jim smysl učiva. Dáváme jim velkou míru odpovědnosti nejen za jejich vlastní učení, ale i za podobu a fungování školy. Vytváříme tedy prostředí, kde děti mohou spolurozhodovat o tom, jak škola vypadá. Děti se tak učí, že svoboda a odpovědnost jdou ruku v ruce.

Hodnoty Scioškol

Jsme přesvědčení, že je potřeba snažit se o to, abychom změnili svět k lepšímu. Vycházíme totiž  z liberálního a zodpovědného pohledu na svět a člověka, kterého chápeme jako svobodného, aktivního a odpovědného jedince, který by se měl aktivně snažit o dobro své, ale i druhých a světa jako celku. Zvolili jsme tedy hodnoty ScioŠkol, které podle nás napomáhají tomu, aby byl svět lepším místem.

Hodnoty ScioŠkol jsou: svoboda, morálka, aktivita, optimismus, odvaha, otevřenost.

Svoboda

Svobodu lze přirovnat ke hře. Aby hra svobodně a kreativně fungovala, je potřeba jednat v rámci daných a respektovaných pravidel. Svobodu je nutné také spojit s odpovědností za sebe sama, vlastní rozhodnutí a to, jaké má mé jednání důsledky.

Svoboda tedy neznamená bezbřehost a absenci pravidel. Naopak. Např. svobodu pohybu při řízení auta mám jen díky tomu, že dodržuji (a věřím, že i ostatní) pravidla silničního provozu. Bez pravidel by šlo o život neustále, a tak bychom si bez nich nikam nevyjeli svobodně. Svoboda je tedy volný prostor v rámci mantinelů, které nastavuje morálka a pravidla (přirozená, daná školou, vyplývající z prostředí). Mezi těmito mantinely se svobodně pohybujeme. Pravidla-mantinely nám dávají pocit bezpečí a samotnou svobodu umožňují.

Morálka

Etické jednání a smýšlení můžeme nejsnáze vystihnout jako „nepřidáš se k většině, pokud páchá nepravost“. Znamená to schopnost nezávisle uvažovat o dobrém a zlém, volit a nést odpovědnost za své činy. Samozřejmostí je respekt k morálním zákonům: nelhat, nepodvádět, nekrást, neubližovat druhým atd.

Dalším vodítkem nám může být i zlaté pravidlo: Jednej vždy tak, jako by se způsob tvého jednání měl stát zákonem platným pro všechny.

Morálka je individuální, nezávislá na mravu a na zákonech. Musí ji předcházet uvažování v intencích dobra a zla.

Aktivita

Aktivní usilování o zlepšení světa, štěstí své i druhých. Odmítnutí pasivního přístupu. Ochota a schopnost jednat a měnit. Pohled na člověka jako na aktivního tvůrce svého života, společnosti i světa.

Optimismus

Optimistická životní pozice v sobě nese pozitivní vztah k životu i světu, důvěru ve vlastní schopnosti i to, že svět je v podstatě dobrým místem a drtivá většina lidí rovněž.

Optimismus neznamená nevázanost a lehkomyslnost. Je důležité, aby byl optimismus kritický, dokázal reflektovat negativa a rizika. Optimismus se projevuje ve víře, že tyto lze konstruktivně zvládnout. Optimismus tak podporuje, aby jedinec byl aktivní, aby byl tím, kdo řídí svůj život a necítil se jako oběť.

Odvaha

Odvaha je chápána jako síla překonat své vlastní limity, postavit se nepřízni okolí, vyjít z komfortní zóny a klidně se i postavit názoru většiny.

Otevřenost

Otevřenost chápeme ve dvou rovinách:

  • jako pravdivost – otevřeně a pravdivě se informujeme i o nepříjemných věcech
  • jako otevřenou mysl – jsme otevření vyslechnout a zamýšlet se nad cizími názory a postoji, neodsuzovat je, respektovat odlišnost

Aktuální nabídka kurzů a programů ve ScioHouse: